model asha

€ 270,00

vitrine kast 2d  asha    180/114/45cm